Dokumenty

 

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone od uczestników są przechowywane przez administratora danych , którym jest Tour Leader Marzena Pawłowicz z siedzibą w Borzęcinie Dużym, przy ul. Spacerowej 77. Zgromadzone dane osobowe traktowane są jako baza danych, przechowywane w specjalnej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają jedynie osoby upoważnione.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza podmiotom administrującym platformą e-learningową.

Formularz zgłoszeniowy

Tour Leader informuje, że daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z portalu i udostępniać informacje na swój temat. Zapisanie się do platformy e-learningowej i portalu jest dobrowolną decyzją użytkownika. Aby uzyskać pełen dostęp do treści oferowanych przez Tour Leader należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularzy. W formularzu należy też, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji. Proces autoryzacji do zasobów portalu udostępnionych danych odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

Tour Leader nie przekazuje, nie sprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Niniejszy zapis nie dotyczy powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom na podstawie umowy, w trybie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzamy na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji w sposób zgodny z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia informacji o użytkowniku

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Pliki „cookie”

Pliki „cookie” to dane zapisywane przez serwer na dysku komputera użytkownika, dzięki którym może on go "rozpoznać" podczas ponownego połączenia. Ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików „cookie” nie są przetwarzane lub przechowywane żadne dane osobowe. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, by całkowicie wyłączyć opcję przechowywania tych plików na dysku twardym komputera. Należy mieć na uwadze, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu i szkoleń internetowych.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Rozwój technologii, zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, lub rozwój portalu www.tourleader.plmogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, o których będziemy informować na naszych stronach.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, treści pornograficznych lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: kursy@tourleader.pl

 

 

Regulamin Tour Leader

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń e-learningowych organizowanych przez Tour Leader, udostępnianych za pośrednictwem sieci internetowej i Portalu dostępnego pod adresem internetowym www.tourleader.pl

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)

Hasło - poufny ciąg znaków alfabetycznych i numerycznych, który jest znany wyłącznie Uczestnikowi i konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkolenia,  

 2)

Login - jawny ciąg znaków alfabetycznych i numerycznych, który jest definiowany przez Uczestnika podczas Rejestracji i konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkolenia,

3)

Tour Leader – TOUR LEADER Marzena Pawłowicz z siedzibą w Borzęcinie Dużymumo, przy ul. Spacerowej 77,

4)

Rejestracja – proces, którego może dokonać:- przedsiębiorca lub pracownik przedsiębiorstwa z sektora MMŚP lub - osobę z sektora dużych przedsiębiorstw lub - osobę, która planuje założenie własnej działalności gospodarczej, w celu uzyskania dostępu do Szkoleń oferowanych przez Tour Leader, udostępnianych za pośrednictwem internetu,

6)

Uczestnik – osoba, która uzyskała dostęp do portalu Tour Leader w drodze rejestracji,

7)

Szkolenie – szkolenie e-learning będące własnością Tour Leader, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego za pośrednictwem publicznej sieci internetowej,

8)

Platforma e-learning – system informatyczny w ramach którego udostępniane i rejestrowane są szkolenia.

9)

Formularze – formularz rejestracyjny, formularz CV, umowa uczestnictwa w szkoleniu, mające na celu zbieranie danych od Uczestników.

 

Zasady zakupuSzkoleń

1. Korzystanie z Platformy e-learningowej oraz jej zasobów jest płatne.

2. Osoba zainteresowana Szkoleniem może uzyskać dostęp do Platformy w drodze Rejestracji obejmującej: ustalenie Loginu, Hasła, podanie adresu konta poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, telefonu.

3. Tour Leader może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy:

1)

zaproponowany przez nią Login został już użyty

2)

ma podejrzenie, że dane wpisane w formularzu są fikcyjne, rejestracja ma na celu działalność spamową lub zainteresowany rejestracją w inny sposób może działać na szkodę Tour Leader 

4. Po zakończeniu procesu Rejestracji, Uczestnik może w każdym momencie zmienić swoje Hasło.

7. Dostęp do Szkoleń na Platformie e-learningowej oraz jej zasobów wymaga zawsze od Uczestnika podania Loginu i Hasła.

8. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych z Portalem oraz Platformą e-learningową i ich zasobami.

9. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta nie jest instalowane bez jego wiedzy i zgody żadne oprogramowanie.

10. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Szkoleniu.

 

Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Platformy e-learningowej i jej zasobów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, przyjętymi normami społecznymi oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Korzystanie z większości zasobów Platformy e-learningowej wymaga zalogowania.

3. Wypełniając Formularze Uczestnik deklaruje autentyczność wszystkich danych zawartych w Formularzu, a także wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

4. W szczególności Uczestnik jest zobowiązany do:

1)

podania prawdziwych danych w Formularzach,

2)

powiadomić Tour Leader o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, błędach lub usterkach w dostępie do Szkoleń,

3)

ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.

5. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniuna osoby trzecie.

 

Usunięcie Loginu Uczestnikai inne ograniczenia w dostępie do zasobów Platformy e-learningowej

1. Tour Leader jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy e-learningowej - według uznania Tour Leader - w przypadku, gdy:

1)

Uczestnik nie dokonuje logowania do Szkolenia przez 60 kolejnych dni,

2)

Uczestnik korzysta z konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,

3)

Uczestnik ukończyłSzkolenie, po upływie 60 kolejnych dni od dnia ukończenia Szkolenia przez Uczestnika,

4)

upłynął okres udostępniania SzkoleniaUczestnikowi,

5)

Login, który określił Uczestnik jest wyrażeniem powszechnie uznawanym za niecenzuralne.

6)

wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za niecenzuralne, obraźliwe lub są niezgodne z net-etykietą.

7)

dane Uczestnika nie są kompletne, niezgodne ze stanem faktycznym lub uniemożliwiają kontakt.

2. Tour Leader nie ma obowiązku poinformować Uczestnika o powodach usunięcia Loginu lub ograniczenia dostępu Uczestnika do zasobów Platformy e-learningowej.

3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych informacji.

4. Po usunięciu Loginu, Tour Leader jest uprawniony do udostępnienia innym Uczestnikom  Loginu przypisanego wcześniej do Uczestnika.

 

Odpowiedzialność

1. Jeśli inaczej nie określono Platforma e-learningowa i jej zasoby stanowi własność Tour Leader i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).

2. Informacje zawarte w Portalu, Platformie e-learningowej i Szkoleniach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3. Autorzy Szkoleń oraz wszelkich informacji publikowanych w Portalu i Platformie e-learningowej dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

4. Tour Leader zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.

5. Tour Leader nie ponosi odpowiedzialności za:

1)

szkody powstałe w wyniku korzystania, bądź braku możliwości korzystania z Platformy e-learningowej, jak również w wyniku bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów,

2)

dokładność i kompletność przedstawionych na Platformie e-learningowej informacji,

3)

działania osób trzecich odpowiedzialnych za obsługę sprzętu i oprogramowania,

4)

szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy e-learningowej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych,

5)

przypadki braku dostępności Platformy e-learningowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

6. Korzystanie z Platformy e-learningowej odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. Tour Leader nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.

7. Tour Leader nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.

8. Tour Leader nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Tour Leader oraz osób trzecich za:

1)

treść informacji, które podał oraz wypowiedzi i innych informacji umieszczanych na Paltformie e-learningowej,

2)

szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

 

Informacje o Uczestnikach

1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

1)

przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzach oraz uzyskanych przez Tour Leader wtrakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

2)

otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniemz Platformy e-learningowej i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

3)

poprawianie przez Tour Leader błędów pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych.

2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania z Platformy e-learningowej będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych i badawczych przez Tour Leader.

3. Przekazywane przez Uczestnika dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

 

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

1. Tour Leader nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Platformie e-learningowej.

2. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści wpisów Uczestnika na Platformie e-learningowej w celu popularyzacji najlepszych praktyk.

3. Tour Leader jest uprawnionydo wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania.

 

Aktualizacja portalu

1. Niezapowiedziane na stronie głównej aktualizacje i wyłączenia portalu trwające do 48 godzin mogą mieć miejsce

2. O wszelkich innych restartach i aktualizacjach portalu Tour Leader będzie informować na stronie głównej z 12 godzinnym wyprzedzeniem.

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2011

2. Tour Leader zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.tourleader.pl O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Tour Leader.